top of page

Slovníček pojmů

Připravili jsme pro Vás slovníček základních pojmů, pro lepší orientaci v segmentu online reklamy. 

1st Party Data 
Informace, které inzerent získal o návštěvnících inzerátů/ uživatelích nebo o klientech přímo. Jsou založeny na bezprostředním kontaktu. V digitálním marketingu je tento typ dat často získáván při použití prohlížeče povolujícího cookies se zaměřením na chování uživatelů na internetu, ale může se také jednat o kombinaci s jinými online nebo offline daty, takovými jako webová analytika, CRM profily, obchodní analýzy, data z věrnostních programů, data o řízení výnosů nebo obratů a další.

2nd Party Data 
V digitálním marketingu někteří definují second-party data jako data, která inzerent získal (což je předmětem first-party dat) a pak je předal jinému inzerentovi, se kterým není v konkurenčním vztahu. Záleží, jak je na to nahlíženo. Když jsou tyto data v rukou dalšího inzerenta, který je nezískal prostřednictvím bezprostředních kontaktů, mohou být tudíž považována také za third-party data.

3rd Party Data 
Informace, které jsou získány subjektem, který nemá přímý vztah s uživatelem, o kterém data sbírá. V digitálním marketingu, jsou third-party data většinou využívána v situacích, kdy inzerent platí prodejci za tyto informace. Tato data jsou nápomocná k oslovení uživatelů, kteří reprezentují konkrétní kritéria.

Action 
Měřitelná digitální interakce, např. když uživatel kliká na inzerát, interaguje s cílovou stránkou, webovým formulářem či dokončuje nákup. Měřitelnost úkonů v digitálním prostředí dala počátek širokému rozsahu výkonu marketingových kanálů. V marketingovém modelu „full-funnel“ to je čtvrté stadium procesu, kterým klient prochází, po fází Přání a před Loajalitou.

Bid 
V kontextu prodeje v reálném čase (RTB) tento termín představuje cenovou nabídku předloženou inzerentem prostřednictvím DSP – platformy pro nákup imprese (zobrazení) reklamy, která je dána do aukce, jenž probíhá v reálném čase. Ve většině RTB modelů, vítězný nabízející (dražitel) platí o jeden cent více než je hodnota druhé nejvyšší umístěné nabídky.

Brand safety
Funkce zamezující zobrazení reklamy v nevhodném obsahu.

Black box
Slangové označení pro systémy (většinou DSP), které inzerentům dávají minimum informací. Přestože tyto systémy bývají velmi efektivní a dodávají svým klientům vysoký výkon, jsou pro svou nízkou transparentnost méně oblíbené.

Click Rate (CTR)
Ukazatel, jaké je procento kliknutí na reklamu ze všech impresí (zobrazení) reklamy. Někdy Click-Through-Rate (CTR).

Cross device
Reklama fungující napříč více zařízeními, která navíc pozná, že za daným typem zařízení se nachází stále stejný uživatel.

 

Cost per thousand (CPT/CPM)
Cena za tisíc jednotek. Většinou jde o volání či zobrazení reklamy.

Customer Lifetime Value (CLV) 
Předvídání čistého zisku, který má být dosažen během celého budoucího vztahu s klientem. Předpovědní model může mít různou úroveň komplikovanosti a přesnosti, počínaje jednoduchými heuristickými, přibližnými metodami, konče na používání komplexních analytických prognostických technik.

Demand-side platform (DSP) 
Je technologickou platformou, která těm, kteří nakupují online reklamní prostor, umožňuje provádět v reálném čase změny reklam se změněnými daty prostřednictvím jednoho interface. Klíčová činnost zajišťovaná DSP spočívá v automatizovaném nákupu displejové reklamy pomocí programů, prostřednictvím real-time bidding (RTB), s použitím dat, která umožní určit hodnotu jednotlivých reklamních impresí (zobrazení reklamy) v reálném čase.

Data management platform (DMP)
Systém umožňující práci s daty sloužícími k cílení v rámci RTB. Například mediální agentura může pomocí DMP shromažďovat data a pracovat s nimi. DMP pracují většinou s velkými objemy dat, které by bylo jinak velmi obtížné zpracovat a vyhodnotit.

Effective CPA (eCPA) 
Vyhodnocení skutečných výdajů vynaložených na vygenerování předem předpokládaného úkonu. Vzhledem k tomu, že CPA je obvykle cíl daný před zahájením kampaně, představuje eCPA vyhodnocení skutečných výsledků kampaně. Porovnání těchto dvou parametrů může být měřítkem úspěšnosti kampaně.

Floatingová reklama
Reklama se zobrazuje napříč celým reklamním portfoliem bez garance, na kterém místě se zobrazí.

Floor price
Vydavatelem nastavená nejnižší cena, za kterou je ochoten RTB aukci prodat daný reklamní prostor. Pokud nikdo nenabídne částku vyšší, než je floor price, prostor zůstává prázdný.

Full-funnel (funnel = trychtýř)
Marketingová strategie nebo nástroj, který dovoluje marketérům oslovit potencionální kupce prostřednictvím různých fází nákupního trychtýře od Informovanosti přes Zájem až k Přání a Akci. Tvar trychtýře se vztahuje k počtu uživatelů v jednotlivých kategoriích a zužuje se s každou další fází. V některých posledních modelech je funnel nahrazen přesýpacími hodinami, a za fází Akce se nachází Loajalita a Obhajoba (Prosazování).

Geotargeting 
Metoda vymezení přibližné geolokace uživatelů a předkládání jim informací odlišného obsahu, v závislosti na místě, kde se tito nacházejí – podle země, regionu/kraje, města, PSČ, firmy, IP adresy, poskytovatele internetu a dalších kritérií.

Header bidding
Technika automatizovaného obchodu s reklamou. Hlavní princip spočívá ve zjištění výše nabídky za konkrétní zobrazení reklamy současně z více zdrojů a to přímo v koncovém prohlížeči. Nevýhodou je veřejně čitelná obchodní politika a horší ochrana dat.

HTML5 
Stěžejní technologie jazyka na internetu používaná pro vytváření struktury a prezentování obsahu pro www. Není jako Flash, jenž vyžaduje instalaci autorizovaného zásuvného modulu Adobe pro prohlížeče. HTML5 je otevřeným, standardizovaným a univerzálním formátem pro vytváření dynamické online kreativity.

Interest (zájem) 
Druhá fáze marketingového modelu full-funnel, po Informovanosti a před Přáním, kdy se potencionální klient více začal zajímat o značku.

 

JavaScript 
Programovací jazyk zaměřený na cíl, běžně používaný k vytvoření interaktivních efektů uvnitř prohlížečů. V digitální reklamě je často využívaný k vytváření a zavádění měřících kódů pro web.

Key Performance Indicator (KPI)   
Klíčové ukazatelé výkonnosti používány k určení množstevních cílů, které odrážejí výsledek strategie marketingové online kampaně. Marketéři používají celou řadu ukazatelů KPI k vyhodnocení jejich úspěšností v dosahování cílů.Například: míra prokliků (Click-Through-Rate), míra konverze (Conversion Rate), návratnost investice (Return on Advertising Spend nebo Return on Investment), čas strávený na stránkách (Time on Site) a míra opuštění (Bounce Rate).

 

Lead 
Stav, kdy se uživatel zaregistruje nebo vyplní smlouvu nebo nějakým jiným způsobem projeví zájem o nabídku inzerenta tím, že uvede kontaktní údaje nebo další osobní údaje.

M-commerce 
Je zkratkou pro mobilní obchod. V tomto typu obchodu se nakupuje online na mobilních zařízeních.

Negative retargeting 
V kampani opětovného oslovení uživatelů představuje postup, během kterého jsou uživatelé přemístěni do nového segmentu, což znamená, že buď již nebudou oslovováni, nebo nebudou oslovováni během nějakého období nebo budou oslovováni reklamami, které nezobrazují stejné položky, které již koupili.

Non-human traffic (NHT)
Umělá návštěvnost webu vytvořená automatizovanými programy.

Omnichannel 
Je vícekanálový přístup k prodeji, který hledá způsob, jak zajistit klientovi bohatší zkušenosti při nakupování, během kterého klient nakupuje online přes počítač nebo jiné mobilní zařízení, telefonicky, v kamenném obchodě či nějakým jiným způsobem.

Pay per Click (PPC)

Platba za kliknutí patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost.

Programmatic 
Digitální reklama, která je automaticky spouštěna jakýmkoliv typem úkonu a rozmístěná podle řady pravidel určených softwarem a algoritmy. Lidské dovednosti jsou v programatických kampaních stále potřebné, přičemž kampaně a jejich pravidla jsou předem plánovány a pevně stanovovány marketéry. Strojové učení je v programatickém marketingu velmi často používáno k zabezpečení automatické optimalizace předem stanovených ukazatelů KPI. Programatická reklama zahrnuje nákup reklam prostřednictvím real-time biddingu, avšak není omezena pouze na tento úkon.

Real-time bidding (RTB)   
Se vztahuje k prostředkům, prostřednictvím kterých je inzertní prostor kupován a prodáván na bázi impresí (zobrazení reklamy), prostřednictvím programatické aukce, probíhající v reálném čase a podobné aukcím známých z finančních trhů. V RTB inzerenti stanovují cenu za impresi, a pokud jejich cena vyhraje, reklama inzerenta je okamžitě zobrazena na stránkách vydavatele.

Rich media
Označení pro různé typy nestandardních reklamních formátů, které (například) mění svůj vzhled na základě interakce s návštěvníkem webové stránky.

Sticky Ad
Reklamní plocha se nachází v samostatné vrstvě nad obsahem stránky a může částečně překrývat obsah stránky. Bývá zvykem, že je ukotvená k některému z okrajů stránky a zůstává na svém viditelném místě, i když dochází k posunu obsahu stránky.

Streaming CRM 
Dynamická technologie displejové reklamy, která umožňuje inzerentům spojit uživatelská data v reálném čase sbíraná na webových stránkách zadavatele se staršími daty ze systému CRM. Toto zajišťuje ještě adresnější online reklamu s využitím programatického nakupování.

Supply Side Platform (SSP)
Nabídková strana v RTB. V reálném čase nabízí DSP systémům informace o provozu na zastupovaných webových stránkách a řídí následné aukce. SSP také poskytuje informace o RTB ekosystému zpět svým klientům.

Targeting 
Oslovení specifických klientských segmentů prostřednictvím reklamy založené na různorodých kritériích – demografických, psychografických, zájmových, proměnných v chování (takových jako historie nákupu produktu nebo aktivita na webových stránkách) atd., nebo prostřednictvím využití ostatních indikátorů, které slouží jako zástupce těchto požadovaných kritérií.

Trading desk
Programatický systém, který umožňuje agenturám efektivněji spravovat kampaně nad mnoha programatickými kanály najednou.

Upselling 
Postup, kdy je dosavadnímu klientovi nabízen ke koupi dražší výrobek nebo výrobek s vyšší marží, jeho novější verze nebo další doplňky k již zakoupenému výrobku, za účelem dosažení vyššího výdělku nebo zisku.

User matching
Proces, při kterém si programatické aplikace (jako například DSP a SSP) vyměňují informace tak, aby konkrétního návštěvníka internetu shodně identifikovaly jako jednu a tu samou osobu.

White/Blacklistování domén
Vytváření seznamu povolených/zakázaných domén.

XML 
Jazyk, jenž dodává strukturovaná data. Je často využíván pro výměnu databázových informací o produktech (například mezi inzerentem a DSP).

Yield
Výnos z investice. Real-time bidding umožňuje inzerentům i vydavatelům lépe řídit výnosy spojené s online reklamou.

Zero Win Rate
V kontextu real-time biddingu se vztahuje k situaci, kdy aukce nemá zřejmého vítěze, a tudíž neexistuje vítězná nabídka ze strany daného kupce. Tato situace se obvykle zobrazí jako chyba.

bottom of page