top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání CerebroAd.com se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen: „VOP“)

Následující text obsahuje  VOP, jejich odsouhlasením se Uživatel služby Adserving zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená. V případě porušení VOP kterýmkoli Uživatelem může Provozovatel této služby Adserving, obchodní společnost CerebroAd.com uplatnit opatření obsažená v těchto VOP.

 Za vyslovení souhlasu  s VOP se považuje projev zájmu uživatele  o registraci vyplněním  své emailové adresy na http://client.cerebroad.com/client/sign/up/, kdy uživatel na základě  výzvy poskytovatele zadá své přihlašovací jméno a heslo, tímto okamžikem vzniká právo na straně uživatele využít  služby poskytované provozovatelem, závazek uhradit poskytovateli cenu poskytované služby a závazek na straně provozovatele poskytovat  uživateli služby  dle vlastního výběru uživatele uvedené v definici  za podmínek uvedených v pravidlech VOP.

 

Definice
 1. Služba Adserving je on-line reklamní službou provozovanou společností CerebroAd.com s.r.o., jež je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): https://www.cerebroad.com. Pro využití služby je nutné připojení do sítě internet. Služba Adserving umožňuje realizovat, spravovat a měřit on-line kampaně.

 2. Adserving se rozumí technologie, která pomocí JavaScript, impression tracker, click tracker a video Vast (dále jen: Technologie), vydává reklamní formáty: bannery, textové formáty, video, rich-media a ostatní internetové formáty definované SPIR (dále jen „Reklamní formáty“), Zákazníka na jednotlivé webové stránky provozovatelů.

 3. Provozovatelem služby CerebroAd.com adserving je společnost CerebroAd.com s.r.o., se sídlem Záhřebská 25, 120 00, Praha 2, IČO 05989396, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 274183 (dále jen „Provozovatel“). Adresa pro písemnou korespondenci je shodná se sídlem společnosti. E-mailová adresa pro komunikaci je info@cerebroad.com.

 4. Uživatelem služby Adserving je fyzická či právnická osoba jako registrovaný uživatel služeb Provozovatele, který je buď současně zadavatel Adservingu (dále jen „Uživatel“), nebo agentura, jež si pro účely využití služby Adserving pro své klienty zřídí u Provozovatele na webové stránce www.cerebroad.com svůj uživatelský účet (dále jen „Agentura“).

 5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.
  Registrovaným uživatelem Provozovatele se rozumí registrovaný uživatel služeb Provozovatele, který si při registraci zvolil e-mailovou adresu (login) a heslo.

 6. Partnerem se rozumí provozovatel webových stránek, v nichž Uživatel využívá Technologie Provozovatele a kde jsou zobrazovány Reklamní formáty Adserving.

 7. Rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na internetové adrese (URL) https://client.cerebroad.com, jež umožňuje užití služby Adserving, a to prostřednictvím svého registrovaného účtu. (dále jen: Rozhraní)

 8. Cenou za využívání Adservingu se rozumí před-platba dle ceníku, kterou Uživatel uhradí před využíváním služby (dále jen: Kredit). Uhrazený kredit má platnost po dobu 12ti  měsíců ode dne připsání příslušné finanční částky na účet poskytovatele.
   

Pravidla užívání služby Adserving
 1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek poskytovat Technologii Adserving.
  Provozovatel Uživateli zpřístupní takovéto Rozhraní na zadávání Technologie a Reklamních formátů. Uživatel do Rozhraní může zadávat Reklamní formáty, sestavovat je do jednotlivých line-itemů, nastavovat jejich priority a další vlastnosti dle nabídky Provozovatele.

 2. Reklamní formáty budou následně vydávány na webové stránky, které určíuživatel.  Umístění Reklamních formátů na webových stránkách a jejich grafický vzhled určuje Uživatel.

 3. Uživatel se zavazuje uhradit Kredit za jednotlivé Reklamní formáty.
  Ceny za jednotlivé Reklamní formáty jsou určeny aktuálním ceníkem. Uživatel může využít Kredit pro následující služby Adservingu:
  - JavaScript adserving
  - impression tracker
  - click tracker
  - video VAST
  V rámci Kreditu může Uživatel využít libovolné množství kombinací Reklamních formátů.

 4. Platba za užití Technologie se realizuje prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch Provozovatele na základě objednávky, kterou
  si Uživatel vytvoří v Rozhraní Provozovatele. Po uhrazení objednaného Kreditu má Uživatelprávo využívat Adserving v plném rozsahu.

 5. Výše vyčerpaného Kreditu je zobrazena v Rozhraní.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit výdej Technologie Uživateli, který nebude mít v Rozhraní potřebný Kredit

 7. Uživatel je plně odpovědný:
  a) za obsah zadaných Reklamních formátů
  b) za obsah cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na Reklamní formát Uživatele.

 8. Provozovatel nenese odpovědnost:
  a) za újmu, kterou Uživatel způsobí třetím stranám
  b) za Reklamní formáty a cílové stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předposy

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který porušuje své povinnosti a pravidla  VOP či  je v rozporu s VOP, zablokovat / resp. odstoupit
  od smlouvy / Rozhraní bez dalšího udání důvodu.

 10. Přihlašování do systému CerebroAd.com je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Registrovaného uživatele Provozovatelem. V případě zániku práva Uživatele používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Uživateli zpřístupňovat Rozhraní systému adserving. Uživatel je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Uživatel třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je, s tím, že za takové užití nese odpovědnost , jako kdyby využil poskytovanou službu sám. Uživatel  souhlasí a zavazuje se, že nebude Technologii realizovanou systémem CerebroAd.com přímo prodávat třetí straně nebo je třetí straně nabízet jako svou službu. Porušení této povinnosti se považuje z hrubé porušení VOP

 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zobrazování Reklamních formátů, které obsahují ochrannou známku, jejíž užití je zjevně v rozporu s právními předpisy, a protiprávnost takového užití je objektivně jednoznačná.

 12. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zamezit zobrazování Reklamních formátů, u níž existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, přičemž takovéto zamezení zobrazování Reklamních formátů nelze považovat ze strany poskytovatele
  za porušení podmínek VOP

 13. Uživatel může svou účast v systému CerebroAd.com ukončit tím/ resp. odstoupit od smlouvy / , že smaže nebo pozastaví všechny své kampaně v Rozhraní. V takovém případě se do jedné hodiny od zastavení kampaní přestanou vydávat Reklamní formáty Uživatele a nejsou realizovány žádné platby.

 14. Provozovatel je oprávněn posílat Uživateli emailová oznámení, která se týkají provozu systému Adservingu.

 15. Provozovatel neposkytne data třetí straně, pouze svým servisním partnerům pro účely zálohování dat a vývoje systému. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost Rozhraní systému CerebroAd.com pro Uživatele.

 16. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost a plnění poskytované třetím stranám Uživatele, který je Provozovatelem veden jako Agentura.

 

 

Závěrečná ustanovení
 1. Zákazník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu
  se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Uživatel do systému CerebroAd.com zadá. Tento souhlas tedy uděluje Uživatel v souladu s ustanovením § 5 ZOOU se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů a dalších dat. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU. Provozovatel se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru CerebroAd.com odstranit. V případě odstranění osobních dat na žádost Uživatele, Provozovatel neodpovídá za dobytnost dat zadaných do CerebroAd.com účtu takovýmto Uživatelem.

 2. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Tyto VOP se pro CerebroAd.com podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 4. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Uživateli vznikne, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

 5.  Uživatel  bere na vědomí, že provozovatel uzavírá smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru  zavazující dlouhodobě k opětovnému plnění stejného druhu s odkazem  na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným,
  že z povahy závazků  provozovatele podle VOP vyplývá již před uzavřením této smlouvy a již před jejím uzavřením vyplývala  rozumná potřeba VOP změnit. Provozovatel je tedy  oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu  změnit, O změně VOP bude uživatel informován prostřednictvím emailu.

 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2018

DODATEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - DPA

 

CerebroAd.com je povinna prokázat svou odpovědnost za dodržování zákonů týkajících se ochrany údajů (včetně obecného nařízení o ochraně údajů – GDPR) klientů. 

I.
Jednotlivé definice

 • Platné právní předpisy znamená zákony, pravidla, nařízení či směrnice vydané nebo přijaté jakoukoli vládní institucí (včetně jakýchkoli vnitrostátních či zahraničních, nadnárodních, krajských, okresních, místních, územních či jiných vlád), mezi něž mimo jiné patří v příslušném rozsahu také Směrnice č. 95/46/ES, Směrnice č. 2002/58/ES, rozhodnutí a pokyny Evropské komise, jak jsou tyto předpisy transponovány do vnitrostátní legislativy jednotlivými členskými státy nebo jinými státy a ve znění jejich případných změn, doplňků či novelizací, včetně nařízení GDPR a příslušné legislativy implementující nebo doplňující nařízení GDPR, jakož i veškeré oborové samoregulační zásady a principy platné v daném místě či regionu, kde dochází k poskytování nebo k přijímání Služeb, jež se týkají zpracování osobních údajů nebo zachycování, nahrávání či monitorování komunikace.

 

 • GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Osobní údaje CerebroAd.com znamená jakékoli Osobní údaje shromažďované nebo získané vámi pro společnost CerebroAd.com nebo její klienty či jejich jménem, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou takové osobní údaje získány od subjektů údajů, od třetích stran nebo od CerebroAd.com.

 

 • Vzorové klauzule EU znamená standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a představující standardní smluvní ustanovení upravující předávání osobních údajů zpracovatelům nebo správcům sídlícím ve třetích zemích a to ve znění případných změn a doplňků přijatých Evropskou komisí.

 

 • Zájmově orientovaná reklama (interest-based advertising) znamená:
  1) shromažďování údajů z různých digitálních prostředí nebo z dalších zdrojů za účelem sestavování profilů a dodávání cílené reklamy dle konkrétních preferencí či zájmů uživatele dovozených ze shromážděných údajů.
  2) shromažďování údajů o aktivitách uživatele v rámci jednoho digitálního prostředí nebo jednoho zdroje za účelem sestavování profilů a dodávání cílené reklamy na základě těchto údajů v rámci jiného digitálního prostředí.

 

 • Dílčí zpracovatel znamená jakoukoli třetí stranu (včetně případných propojených osob Dodavatele) pověřenou Dodavatelem nebo jeho jménem zpracováním osobních údajů pro CerebroAd.com v souvislosti s jakoukoli smlouvou.

 

 • Výrazy uvedené níže
  1) komise
  2) správce
  3) subjekt údajů
  4) členský stát
  5) osobní údaje
  6) narušení bezpečnosti osobních údajů
  7) zpracování
  8) dozorové orgány
  mají stejný význam jako v nařízení GDPR a výrazy od nich odvozené budou vykládány v souladu s těmito definicemi.

 

II.
Uživatel „CerebroAd.com“ tímto souhlasí s následujícím:

1.Dodržování zákonů

Budete plnit své povinnosti vyplývající z veškerých Platných právních předpisů týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.

2.Zabezpečení

Potvrzujete a můžete doložit, že máte zavedená odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, včetně vhodných technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním nebo před náhodnou ztrátou, zničením či poškozením.

3.Řádné zpracování

Potvrzujete, že budete s osobními údaji CerebroAd.com nakládat jako s důvěrnými a že budete veškeré osobní údaje CerebroAd.com zpracovávat výhradně v souladu s písemnými pokyny CerebroAd.com a nebudete žádné osobní údaje CerebroAd.com používat či zpracovávat k jakýmkoli jiným účelům než k poskytování sjednaných Služeb popř. k dalším písemně sjednaným účelům. Předmět zpracovávaných osobních údajů CerebroAd.com a další podrobnosti jsou specifikovány ve Smlouvě. Pokud zjistíte v osobních údajích CerebroAd.com jakékoli chyby nebo nesrovnalosti, budete o tom bezodkladně informovat CerebroAd.com.

4.Pracovníci nakládající s osobními údaji

Přijmete přiměřená opatření k zajištění spolehlivosti veškerých zaměstnanců, subdodavatelů nebo zmocněnců (dále jen „pracovníci“) podílejících se na zpracování osobních údajů. Potvrzujete, že veškeré osobní údaje CerebroAd.com, k nimž máte přístup, budou zpřístupněny pouze pracovníkům, kteří:
 - potřebují mít přístup k těmto údajům
- prošli školením ohledně řádného nakládání s osobními údaji
- jsou vázáni smluvními povinnostmi zachovávat ochranu, zabezpečení a mlčenlivost ve vztahu k
  takovým osobním údajům

 

5.Předávání údajů

Potvrzujete, že nebudete předávat žádné z osobních údajů CerebroAd.com mimo stát, kde vám tyto údaje byly poskytnuty, a zajistíte, aby tak nečinil ani žádný z vašich subdodavatelů.

Pokud budete předávat osobní údaje CerebroAd.com mimo území EHP, musíte bezodkladně uzavřít  smlouvu s příslušnými protistranami obsahující vhodné vzorové klauzule EU nebo jim ekvivalentní ustanovení. Každé předání osobních údajů z vaší strany CerebroAd.com mimo území EHP musí být učiněno na základě příslušných vzorových klauzulí EU.

 

6.Inspektor ochrany údajů a žádosti třetích stran

Potvrzujete, že budete mít inspektora ochrany údajů (nebo jiného vyčleněného pracovníka), který bude odpovídat za zajištění zákonného nakládání s osobními údaji a za další související záležitosti a který bude schopen poskytnout CerebroAd.com včasnou součinnost v případě jakýchkoli dotazů ze strany subjektů údajů nebo ze strany jakýchkoli kompetentních orgánů pro ochranu údajů nebo soukromí v souvislosti s vámi zpracovávanými osobními údaji.

Zavazujete se poskytnout CerebroAd.com včas takovou součinnost a takové informace, jaké může CerebroAd.com v rozumném rozsahu požadovat, aby dodržela své závazky vyplývající z Nařízení GDPR v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji CerebroAd.com

7.Souhlas

Potvrzujete, že pokud jste provozovatelem digitálního prostředí (včetně např. webových stránek a aplikací apod.), jehož prostřednictvím CerebroAd.com shromažďuje osobní údaje, pak máte zavedené mechanismy umožňující získat příslušný souhlas s takovým shromažďováním osobních údajů příslušnými prostředky a pro účely používané CerebroAd.com, jak jsou specifikovány ve Smlouvě, a můžete existenci takových mechanismů doložit. Rovněž poskytujete jasný a jednoznačný odkaz na uživatelsky přívětivý mechanismus (opt-out) umožňující subjektu údajů zrušit souhlas se shromažďováním jeho údajů a v relevantních případech též umožňující subjektu údajů zrušit poskytování zájmově orientované reklamy.

Potvrzujete, že pokud zajišťujete poskytování osobních údajů společnosti CerebroAd.com z digitálních prostředí provozovaných třetími stranami, jsou příslušné třetí strany vůči vám vázány zákonně vymahatelnými povinnostmi vyžadujícími po nich, aby si obstaraly příslušný souhlas a aby vám umožnily předložit CerebroAd.com důkazy o existenci takového souhlasu, pro účely používání takových osobních údajů. Odpovídáte za to, že příslušným třetím stranám budou poskytnuty veškeré relevantní informace obsažené ve Smlouvě a/nebo jinak vám písemně sdělené ze strany CerebroAd.com.

Potvrzujete, že pokud jste poskytovatelem údajů pro CerebroAd.com, máte doklad o příslušném souhlasu uděleném (v relevantních případech) kterýmkoli subjektem údajů, jehož osobní údaje sdílíte s CerebroAd.com, přičemž subjekty údajů mají ve všech případech k dispozici jasný a jednoznačný mechanismus umožňující jim odhlásit se a v relevantních případech též umožňující subjektu údajů zrušit poskytování zájmově orientované reklamy.

CerebroAd.com obecně používá osobní údaje pro účely související s její činností v oblasti adservingu reklamy zahrnující zejména:
- zájmově orientovanou reklamu
- předkládání nabídek, optimalizaci, plánování publika, vytváření individuálně přizpůsobené reklamy
- vizualizaci, analýzu a zpracování dat, a to v každém z uvedených případů svým jménem i jménem svých zákazníků a vždy v souladu s podmínkami a ustanoveními příslušné Smlouvy.[MK1] 

8.Zásady ochrany údajů a jejich poskytování

Pokud jste provozovatelem digitálního prostředí, jehož prostřednictvím se pro nás shromažďují a nám poskytují osobní údaje, máte povinnost zajistit uveřejnění informace o ochraně soukromí splňující požadavky příslušných právních předpisů. Kdykoli je to možné, uvedete CerebroAd.com jako subjekt, pro který jsou osobní údaje prostřednictvím vašeho digitálního prostředí shromažďovány nebo který je shromažďuje.

Pokud zajišťujete poskytování osobních údajů společnosti CerebroAd.com z digitálních prostředí provozovaných třetími stranami, budete od svých smluvních partnerů smluvně požadovat zajištění toho, aby každé relevantní digitální prostředí bylo opatřeno informací o ochraně soukromí splňující požadavky příslušných právních předpisů. Kdykoli je to možné, budete požadovat, aby příslušná třetí strana uvedla CerebroAd.com jako subjekt, pro který jsou osobní údaje prostřednictvím takového digitálního prostředí třetí strany shromažďovány nebo který je shromažďuje.

Pokud jste poskytovatelem údajů pro CerebroAd.com, zaručujete a prohlašujete, že veškeré osoby shromažďující nebo přijímající osobní údaje od subjektů, jež zpřístupňujete společnosti CerebroAd.com (dále jen „údaje Dodavatele“) poskytují informaci o ochraně soukromí, která jasně a jednoznačně informuje o shromažďování, poskytování a používání údajů Dodavatele, obsahující popis shromažďování údajů pro účely zájmově orientované reklamy ze strany CerebroAd.com, a to v souladu s platnými právními předpisy, a která obsahuje uživatelsky přívětivý mechanismus umožňující subjektu údajů odhlásit se (opt-out - včetně možnosti subjektu údajů zrušit zájmově orientovanou reklamu) prostřednictvím služeb poskytovaných Dodavatelem nebo jeho zdroji údajů.

Pokud zpracováváte osobní údaje CerebroAd.com, máte povinnost zajistit, že budete mít přístupnou a aktuální informaci o ochraně soukromí popisující vámi používanou technologii a způsob, jímž zpracováváte osobní údaje.

9.Dílčí zpracovatelé

CerebroAd.com vám uděluje oprávnění jmenovat dílčí zpracovatele v souladu s tímto ustanovením a s čl. 28 Nařízení GDPR. Můžete pokračovat ve využívání služeb dílčích zpracovatelů, s nimiž již k datu uzavření tohoto Dodatku spolupracujete, a to pod podmínkou, že Dodavatel co možná nejdříve splní své povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení a z čl. 28 Nařízení GDPR.

Máte povinnost předem písemně informovat CerebroAd.com o jmenování každého nového dílčího zpracovatele s uvedením veškerých podrobností o zpracování, které má takový dílčí zpracovatel provádět.

Ve vztahu ke každému dílčímu zpracovateli se zavazujete:
- před tím, než dílčí zpracovatel začne poprvé zpracovávat osobní údaje CerebroAd.com, provést odpovídající kontrolu s cílem zjistit, zda je tento dílčí dodavatel schopen zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů CerebroAd.com vyžadovanou platnými právními předpisy
- zajistit, aby tento dílčí zpracovatel uzavřel písemnou smlouvu obsahující podmínky zaručující alespoň stejnou míru ochrany osobních údajů CerebroAd.com jako tento Dodatek a splňující požadavky platných právních předpisů
- na důvodnou žádost předložit CerebroAd.com k nahlédnutí kopie smluv uzavřených s dílčími zpracovateli (jež mohou být upraveny tak, že z nich budou odstraněny důvěrné informace obchodní povahy, jež nejsou relevantní z hlediska požadavků tohoto Dodatku), které může CerebroAd.com v přiměřeném rozsahu příležitostně požadovat
- nést odpovědnost za jednání resp. nejednání takových dílčích zpracovatelů ve stejném rozsahu, v jakém by Dodavatel odpovídal v případě, že by sám poskytoval služby poskytované příslušným dílčím zpracovatelem přímo na základě ustanovení tohoto Dodatku.

10.Narušení bezpečnosti osobních údajů

V případě, že dojde k narušení bezpečnosti osobních údajů, které se dotkne osobních údajů CerebroAd.com, zavazujete se:
- neprodleně přijmout veškerá vhodná nápravná opatření s cílem odstranit příčiny takového narušení bezpečnosti osobních údajů a vynaložit veškerou z komerčního hlediska přiměřenou snahu o zajištění toho, aby se takové narušení bezpečnosti osobních údajů neopakovalo
- bezodkladně, v každém případě nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin informovat o této skutečnosti CerebroAd.com s uvedením přiměřených podrobností ohledně narušení bezpečnosti osobních údajů a jeho pravděpodobných dopadů na subjekty údajů
- učinit veškeré kroky vyžadované platnými právními předpisy a/nebo odůvodněným požadavkem CerebroAd.com.

CerebroAd.com přijme konečné rozhodnutí o informování (včetně obsahu takového oznámení) svých klientů, zaměstnanců, poskytovatelů služeb, subjektů údajů a/nebo široké veřejnosti o takovém narušení bezpečnosti osobních údajů a o přijatých nápravných opatřeních v rozsahu týkajícím se osobních údajů CerebroAd.com.

11.Držení údajů

Zavazujete se zajistit, že veškeré osobní údaje CerebroAd.com, jež máte v držení, budou dle rozhodnutí CerebroAd.com buď vráceny CerebroAd.com nebo zlikvidovány, jakmile již nebudou potřebné k poskytování sjednaných Služeb, popř. po uplynutí přiměřeně dlouhé doby s ohledem na typ těchto osobních údajů.

12.Práva subjektů údajů

Potvrzujete, že máte prostředky a přijmete veškerá přiměřená opatření k tomu, abyste nám umožnili vyhovět odůvodněným požadavkům subjektů údajů (týkajícím se jejich práv dle čl. 12-22 Nařízení GDPR), pokud s vámi sdílíme jejich osobní údaje.

13.Citlivé osobní údaje

Zavazujete se, že nebudete s CerebroAd.com sdílet žádné citlivé / zvláštní kategorie osobních údajů, jak jsou definovány v čl. 9 a 10 Nařízení GDPR, pokud to nebude výslovně písemně dohodnuto.

 

14.Audit

Zavazujete se plně spolupracovat při vyřizování důvodných žádostí o poskytnutí informací od společnosti CerebroAd.com a/nebo jejích klientů ohledně vašeho zpracovávání osobních údajů. V rozsahu nezbytném k tomu, aby všechny strany mohly plnit své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, umožníte CerebroAd.com a/nebo jejím klientům provést audit vašeho dodržování ustanovení tohoto Dodatku a příslušných právních předpisů.

15.Posouzení dopadu ochrany údajů

Zavazujete se poskytnout CerebroAd.com přiměřenou součinnost při jakémkoli posuzování dopadů ochrany údajů a při předchozích konzultacích s dozorovými orgány nebo jinými kompetentními orgány pro ochranu údajů v souvislosti s takovými posouzeními, o nichž se CerebroAd.com důvodně domnívá, že jsou požadovány dle čl. 35 a/nebo 36 Nařízení GDPR nebo dle ekvivalentních ustanovení jakýchkoli jiných platných právních předpisů, a to vždy výhradně v souvislosti se zpracováním osobních údajů CerebroAd.com ze strany Dodavatele a s přihlédnutím k povaze zpracování a k povaze informací dostupných Dodavateli.

16.Pořadí přednosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podmínky a ustanovení tohoto Dodatku doplňují ustanovení VOP. Nic z obsahu tohoto Dodatku nijak neomezuje rozsah vašich povinností vyplývajících z VOP ve vztahu k ochraně osobních údajů ani vám neumožňuje zpracovávat osobní údaje (nebo povolit jejich zpracování) jakýmkoli způsobem ve VOP zakázaným. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesrovnalosti mezi zněním tohoto Dodatku, vzorových klauzulí EU a Smlouvy platí následující pořadí přednosti: (1) vzorové klauzule; (2) Dodatek; (3) Smlouva.

17.Změny platných právních předpisů

CerebroAd.com může:
- písemným oznámením, které vám doručí nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů předem, provést jakékoli úpravy vzorových klauzulí EU, jež jsou vyžadovány v důsledku jakékoli změny platných právních předpisů nebo rozhodnutí kompetentních orgánů v souladu s platnými právními předpisy povolit předávání údajů, jež je předmětem omezení, aniž by bylo považováno za porušení takových platných právních předpisů
- navrhnout případné další úpravy tohoto Dodatku, jež CerebroAd.com v přiměřeném rozsahu považuje za nezbytné pro splnění požadavků vyplývajících z platných právních předpisů.

Pokud CerebroAd.com předloží takové oznámení, je Dodavatel povinen neprodleně poskytnout součinnost a zajistit, aby součinnost poskytli též všichni dotčení dílčí zpracovatelé, aby mohly být provedeny odpovídající úpravy jakékoli smlouvy uzavřené s dílčími zpracovateli.

 

bottom of page